Opis Projektu “Szansa” – czyli programu wsparcia rozwoju zawodowego dla uchodźców przebywających na terenie Polski, realizowanego przez Fundację Dokładam Się. 

 

 

Projekt “Szansa” powstał z myślą o tym, aby ułatwić rozwój zawodowy osobom, które ze względu na bardzo trudną sytuację w swojej ojczyźnie, zdecydowały się na pobyt w Polsce. Podczas jego przygotowania Fundacja kierowała się myślą przewodnią, że nawet tymczasowy pobyt na terenie Polski może być dla uchodźców szansą na zdobycie nowych kompetencji i doświadczeń zawodowych, które będą stanowiły inwestycję i umocnienie na przyszłość.

Celem projektu “Szansa” jest wsparcie indywidualnego rozwoju zawodowego uchodźców w Polsce. Istotą projektu jest stworzenie dla każdego uczestnika Indywidualnego Programu Wsparcia (IPW) nastawionego na efektywne wykorzystanie potencjału intelektualnego oraz kompetencji zawodowych uczestnika programu, tak aby wesprzeć jego rozwój zawodowy odpowiadający jego indywidualnym umiejętnościom i aspiracjom.

Oferta wchodząca w skład Indywidualnego Programu Wsparcia jest skierowana do osób posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe, które ze względu na barierę językową, nieznajomość wymogów prawnych, brak odpowiednich narzędzi lub zezwoleń, nie mogą podjąć pożądanej aktywności zawodowej na terenie Polski.

Uczestnik projektu “Szansa” będzie miał możliwość wzięcia udziału w spotkaniach, podczas których, przy wsparciu koordynatora projektu i indywidualnego opiekuna (w towarzystwie tłumacza), będzie mógł zaplanować swoją własną ścieżkę rozwoju zawodowego z uwzględnieniem jej etapów krótko- i długoterminowych. Ostateczne cele, które uczestnik postanowi zrealizować w ramach projektu, będą zweryfikowane pod względem możliwości ich realizacji i zgodności z założeniami projektu.

Fundacja, poprzez realizację Indywidualnego Programu Wsparcia przewiduje również możliwość sfinansowania szkoleń lub narzędzi (np. specjalistyczne oprogramowanie), które mogą okazać się niezbędne do realizacji poszczególnych celów, związanych z rozwojem zawodowym uczestnika programu. W ramach Indywidualnego Programu Wsparcia projektu Szansa istnieje możliwość nauki języka polskiego, zorientowana na podniesienie umiejętności językowych, w obszarze związanym ze specyfiką pożądanej przez uczestnika programu aktywności zawodowej.

Poszczególne cele i etapy nakreślonej przez uczestnika ścieżki rozwoju zawodowego realizowane będą ze wsparciem indywidualnego opiekuna oraz odpowiednich ekspertów. Doradztwo eksperckie może być udzielane w zakresie: prawa, biznesu, coachingu, psychologii i rekrutacji (doradztwo zawodowe). Zakres udzielanej przez Fundację pomocy w postaci doradztwa eksperckiego będzie ustalany indywidualnie z uczestnikiem programu. Udział w projekcie jest dla uczestnika
bezpłatny, a wszelkie koszty związane z realizacją celów Indywidualnego Programu Wsparcia ponosi Fundacja.

Przystępując do udziału w projekcie “Szansa” uczestnik zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa, polegającego na zaplanowaniu swojej indywidualnej ścieżki kariery i systematycznym realizowaniu jej etapów. Na drodze do osiągnięcia postawionego sobie celu uczestnikowi towarzyszyć będą pracownicy i eksperci projektu. Indywidualny Program Wsparcia każdego uczestnika mieści się w okresie realizacji projektu przez Fundację.

Fundacja oczekuje od uczestnika aktywnej współpracy, polegającej na wymianie informacji, zaangażowaniu w realizację poszczególnych etapów oraz akceptacji ogólnych zasad uczestnictwa w projekcie. Pomoc ze strony Fundacji ma charakter wspierający, aktywizujący i zachęcający do podjęcia legalnej, satysfakcjonującej uczestnika, aktywności zawodowej.


Fundacja nie oferuje uczestnikom projektu bezpośredniego wsparcia finansowego i nie gwarantuje im znalezienia pracy. W skład Indywidualnego Programu Wsparcia nie wlicza się pomoc w zapewnieniu podstawowych środków do życia, znalezieniu mieszkania czy też inne formy doradztwa, wykraczające poza rozwój zawodowy uczestnika programu. Każda osoba przystępująca do projektu otrzyma propozycję wsparcia coachingowego, psychologicznego i językowego.
Serdecznie zapraszamy!

 

Опис проекту «Шанс» – програми підтримки професійного розвитку біженців на території Польщі, що реалізується Фондом «Dokładam Się».

Проект «Шанс» створений з метою сприяння професійному розвитку людей, які у зв’язку зі складними обставинами на Батьківщині залишилися в Польщі. Реалізуючи цей проект, Фонд керувався ідеєю, що навіть тимчасове перебування в Польщі є можливістю отримати нові навички та професійний досвід для самореалізації у
майбутньому.

Метою проекту «Шанс» є підтримка професійного розвитку біженців у Польщі. Суть проекту полягає у створенні для кожного учасника Індивідуальної програми підтримки (ІПП), що орієнтована на ефективне використання інтелектуального потенціалу та професійних навичок учасника програми для професійного зростання
відповідно до його/її кваліфікації та цілей.

Пропозиція Індивідуальної програми підтримки розрахована на висококваліфікованих фахівців, які через мовний бар’єр, незнання законодавства, відсутність певних інструментів чи дозволів не можуть здійснювати професійну
діяльність у Польщі. 

Учасник проекту «Шанс» матиме можливість взяти участь у зустрічах, під час яких, за підтримки координатора проекту та персонального куратора (у супроводі перекладача), зможе правильно спланувати власний професійний розвиток у короткостроковій та довгостроковій перспективі. Кінцеві цілі, які учасник поставить за мету досягти в рамках проекту, будуть перевірені на предмет їхньої практичної реалізації та сумісності з ідеєю проекту.

В рамках реалізації Індивідуальної програми підтримки Фондом також передбачено можливість фінансування тренінгів або робочих інструментів (наприклад, спеціалізованого програмного забезпечення), які можуть бути необхідні для реалізації особистих цілей, пов’язаних з професійним розвитком учасника програми.

У межах Індивідуальної програми підтримки проекту «Шанс» є унікальна можливість вдосконалити мовні навички у сфері, пов’язаній з відповідною професійною діяльністю учасника програми. 

Цілі та етапи шляху професійного розвитку, окреслені учасником, реалізовуватимуться за підтримки персонального куратора та відповідних експертів.

Експертні консультації можуть бути надані у сферах: юриспруденції, бізнесу, коучингу, психології та рекрутингу (профорієнтації). Обсяг допомоги, що надається Фондом у вигляді експертних консультацій, буде узгоджено особисто з учасником. Участь у проекті безоплатна, а всі витрати, пов’язані з виконанням завдань Індивідуальної
програми підтримки, покриватимуться коштом Фонду.

Беручи участь у проекті «Шанс», учасник зобов’язаний до відповідального ставлення, що полягає на плануванні своїх кар’єрних цілей та систематичної реалізації їх етапів. На шляху досягнення мети учасника будуть супроводжувати співробітники та експерти проекту. Індивідуальна програма підтримки кожного учасника не виходить за рамки встановленого терміну виконання проекту Фондом.

Фонд очікує від учасника активної співпраці шляхом обміну інформацією, залучення до різних етапів та прийняття загальних правил участі у проекті. Фонд надає підтримку, мотивує та заохочує до легальної праці відповідно до професійної кваліфікації та бажання учасника.

Фонд не надає пряму фінансову підтримку учасникам проекту і не гарантує їм працевлаштування. Індивідуальна програма підтримки не передбачає допомогу в забезпеченні речами першої потреби, пошуку житла або інших консультацій, які виходять за рамки професійного розвитку учасника програми. Кожному учаснику проекту буде запропонована коучингова, психологічна та мовна підтримка.
Ласкаво просимо!