Od 2004 roku Fundusz Partnerstwa wspiera działania społeczności lokalnych na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Aktywizujemy mieszkańców miast i terenów wiejskich do podejmowania inicjatyw proekologicznych, które przyczyniają się do zachowania dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego oraz poprawy jakości życia, stanu środowiska i krajobrazu. Podstawę naszych działań stanowią cztery filary: edukacja ekologiczna, turystyka zrównoważona, społeczeństwo obywatelskie oraz zrównoważone miasta i wsie. Wspieramy merytorycznie i finansowo lokalne organizacje, instytucje pozarządowe, placówki edukacyjne oraz małe, lokalne społeczności.

Jesteśmy członkiem międzynarodowego Stowarzyszenia Environmental Partnership Association zrzeszającego sześć fundacji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju w Europie Środkowo-Wschodniej. Należymy także do europejskiej sieci Citizen Initiatives in Global Solidarity (CIGS – Inicjatywy obywatelskie w globalnej solidarności).

Nasze korzenie

Fundusz Partnerstwa został powołany jako kontynuacja Programu Małych Dotacji Polskiego Biura Environmental Partnership for Central Europe założonego w 1992 roku. Ten środkowoeuropejski programu był administrowany przez German Marshall Fund, a od 1997 roku przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska, z której Fundusz Partnerstwa został wyodrębniony. W początkach swojej działalności realizowaliśmy programy dotacyjne takie jak m.in.: Szkoły dla Ekorozwoju, Zielone Szlaki Greenways, Fundusz Kropli Beskidu.

Archiwum Projektów 2004-2018

Partnerskie inicjatywy