Wsparcie rozwoju instytucjonalnego Funduszu Partnerstwa

 

 

„Wsparcie rozwoju instytucjonalnego Funduszu Partnerstwa drogą do wzrostu zaangażowania obywateli w działania społeczne”. Projekt sfinansowano ze środków otrzymanych przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2018-2030.

Tło działań

Tłem działań jest przeprowadzona przez zespół Funduszu Partnerstwa szczegółowa analiza oraz wewnętrzna diagnoza organizacji identyfikująca jej kluczowe problemy oraz potrzeby, zarówno w odniesieniu do działalności programowej, jak i rozwoju instytucjonalnego. W wyniku diagnozy wyselekcjonowano najważniejsze obszary rozwoju organizacji oraz długofalowe plany merytoryczne, mające znaczenie strategiczne z punktu widzenia celów statutowych. Ponadto przeprowadzenie diagnozy zbiegło się w czasie z wystąpieniem pandemii COVID-19, co za tym idzie wprowadzaniem kolejnych obostrzeń i ograniczeń, a to w znaczny wymogło zmiany w dotychczasowych działaniach organizacji.

W odniesieniu do zakresu funkcjonowania Funduszu Partnerstwa rozpoznano następujące potrzeby na najbliższe lata:
1/ Budowanie wykwalifikowanego zespołu pracowniczego i wolontariackiego, m.in. poprzez dostęp do szkoleń,
2/ Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna organizacji, budowanie marki, budowanie trwałych relacji z odbiorcami, opracowanie strategii komunikacji zewnętrznej,
3/ Współpraca i budowanie trwałych relacji z podmiotami krajowymi i międzynarodowymi,
4/ Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych,
5/ Działania fundraisingowe i dywersyfikacja źródeł przychodu,
6/ Wdrażanie nowych technologii w działania organizacji,
7/ Doposażenie organizacji.

Cele długofalowe projektu

1/ Opracowanie priorytetów działań, umożliwiających realizację prac mających znaczenie strategiczne z punktu widzenia celów statutowych.
2/ Stworzenie spójnego wizerunku organizacji, budowanie rozpoznawalności marki oraz trwałych relacji z odbiorcami.
3/ Powiązanie celów statutowych ze strategią komunikacji.
4/ Podniesienie kompetencji zespołu organizacji.
5/ Wymiana doświadczeń oraz wzmacnianie potencjału w ramach budowania partnerstwa międzynarodowego.
6/ Wytworzenie warunków do utrzymania stabilnej sytuacji finansowej.
7/ Utrwalenie kompetencji eksperckich.

Działania:

1/ Opracowanie 3-letniej strategii planowania i zarządzania działaniami oraz jej wdrażanie – powstanie dokumentu „Od planowania do realizacji” z uwzględnieniem narzędzi do planowania zadań w zespole i metod zarządzania sytuacjami kryzysowymi.

2/ Przeszkolenie zespołu metodami warsztatowymi i wzmocnienie kompetencji kadr – działania zmierzające do podniesienia umiejętności i wiedzy zespołu, wyposażenie w narzędzia umożliwiające realizację większych, ambitniejszych oraz bardziej wymagających proceduralnie projektów.

3/ Wypracowanie strategii komunikacji zewnętrznej, stworzenie stanowiska specjalisty ds. budowania relacji promocji – zwiększenie rozpoznawalności Funduszu Partnerstwa, spójna komunikacja w mediach społecznościowych i tradycyjnych, zbudowanie sieci relacji z odbiorcami działań.

4/ Rozwój współpracy międzynarodowej + kluczowego działania strategicznego Funduszu Partnerstwa, wynikającym z celów działania, takich jak wymiana doświadczeń i wzmacnianie potencjału, wiedzy i dobrych praktyk, szczególnie w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (w tym państw Grupy Wyszechradzkiej) ale także całej Europy.

5/ Uruchomienie „punktu doradztwa w zakresie edukacji obywatelskiej w tym ekologicznej”, będącego bazą informacyjną, doradczą, edukacyjną dla społeczności lokalnej Nowej Huty.