Institutional development support

 

 

„Wsparcie rozwoju instytucjonalnego Funduszu Partnerstwa drogą do wzrostu zaangażowania obywateli w działania społeczne”. Projekt sfinansowano ze środków otrzymanych przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2018-2030.

Tło działań

Tłem działań jest przeprowadzona przez zespół Funduszu Partnerstwa szczegółowa analiza oraz wewnętrzna diagnoza organizacji identyfikująca jej kluczowe problemy oraz potrzeby, zarówno w odniesieniu do działalności programowej, jak i rozwoju instytucjonalnego. W wyniku diagnozy wyselekcjonowano najważniejsze obszary rozwoju organizacji oraz długofalowe plany merytoryczne, mające znaczenie strategiczne z punktu widzenia celów statutowych. Ponadto przeprowadzenie diagnozy zbiegło się w czasie z wystąpieniem pandemii COVID-19, co za tym idzie wprowadzaniem kolejnych obostrzeń i ograniczeń, a to w znaczny wymogło zmiany w dotychczasowych działaniach organizacji.

W odniesieniu do zakresu funkcjonowania Funduszu Partnerstwa rozpoznano następujące potrzeby na najbliższe lata:
1/ Budowanie wykwalifikowanego zespołu pracowniczego i wolontariackiego, m.in. poprzez dostęp do szkoleń,
2/ Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna organizacji, budowanie marki, budowanie trwałych relacji z odbiorcami, opracowanie strategii komunikacji zewnętrznej,
3/ Współpraca i budowanie trwałych relacji z podmiotami krajowymi i międzynarodowymi,
4/ Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych,
5/ Działania fundraisingowe i dywersyfikacja źródeł przychodu,
6/ Wdrażanie nowych technologii w działania organizacji,
7/ Doposażenie organizacji.