Reclaim our civic space!

 

 

Silne, zróżnicowane i niezależne społeczeństwo obywatelskie jest uznawane przez wszystkie główne instytucje międzynarodowe za niezbędny element każdej zdrowej demokracji. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego (CSO – civil society organizations) odgrywają istotną rolę w promowaniu i stosowaniu uniwersalnych i europejskich wartości na poziomie lokalnym, krajowym i ponadnarodowym, i często są pierwszą i ostatnią granicą wspierania i promowania poszanowania praw człowieka, godności, wolności , tolerancji i solidarności. Pełnią one także istotne funkcje w utrzymaniu włączenia społecznego, konstruktywnego dialogu i zdrowego środowiska, a w czasach wielu kryzysów, wpływając zarówno na klimat, jak i na integralność naszych społeczeństw, są one ważniejsze niż kiedykolwiek. Pod tym względem organizacje społeczeństwa obywatelskiego, grupy wspólnotowe i obywatelskie oraz ruchy społeczne mogą być lub są już ważnymi sojusznikami instytucji europejskich w czasach eskalacji napięć z mniejszościami, ksenofobii, rosnącego poziomu korupcji, nepotyzmu i słabych instytucji demokratycznych w niektórych państwach członkowskich.

Wspólnie z międzynarodowymi partnerami i naszym konsorcjum Environmental Partnership Association zrealizowaliśmy projekt pt. “Reclaim our civic space!” w ramach norweskiego mechanizmu finansowego EEA and Norway GrantsProjekt “Odzyskajmy naszą obywatelską przestrzeń!” opiera się na poszerzaniu inicjatyw oddolnych i elektoratu społeczeństwa obywatelskiego poprzez szkolenia i mobilizowanie grup i ruchów aktywistycznych, ułatwianie współpracy transgranicznej i tworzenie sieci kontaktów oraz łączenie tych działań z poziomem europejskim poprzez wspólne opracowywanie zarysu kompleksowej europejskiej polityki w obszarze społeczeństwa obywatelskiego. 

Działania były prowadzone według 3 głównych celów i na trzech poziomach:

1/ Krajowe: organizowanie szkoleń i warsztatów, wsparcie mentorskie szczególnie dla organizacji / grup na obszarach wiejskich (z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych krajów): Akademia Partnerstwa

2/ Regionalne: organizowanie warsztatów transgranicznych i spotkań networkingowych (z reprezentacją co najmniej 3 krajów w każdym)

3/ Europejskie: konferencje międzynarodowe (Budapeszt, Bruksela, Praga, Cieszyn), opracowanie dokumentów eksperckich i strategicznych, w tym Europejskiej Strategii na Rzecz Społeczeństwa Obywatelskiego. 

Dotacje norweskiego mechanizmu finansowego składają się z wkładów finansowych Norwegii, Islandii i Liechtensteinu i mają na celu zmniejszanie różnic gospodarczych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz wzmocnienie współpracy 16 krajów UE z państwami EOG w Europie Północnej, Środkowej i Południowej. Program przyczynia się do wzmocnienia podstawowych europejskich wartości, takich jak demokracja, tolerancja i praworządność.

W projekcie “Reclaim our Civil Space! From local to European” uczestniczą organizacje z Polski ?? Węgier ?? Słowacji ?? Czech ?? Rumunii?? Bułgarii ?? Serbii ?? oraz Norwegii ?? a liderem-partnerem jest Ökotárs – Hungarian Environmental Partnership Foundation.

Projekt „Odzyskajmy naszą obywatelską przestrzeń!” korzysta z dotacji w wysokości 1,8 mln EUR od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii za pośrednictwem Funduszu Grantów EOG i Norweskiego Funduszu Współpracy Regionalnej.

Strona internetowa: www.eeagrants.org

Jesteśmy organizacjami pożytku publicznego, tworzącymi kwitnącą przestrzeń obywatelską. Pomóż nam ją zbudować!

Fundusz Partnerstwa zrealizował projekt w Polsce, odpowiadając za organizację sześciu krajowych szkoleń w tematyce społeczeństwa obywatelskiego oraz jednego międzynarodowego seminarium tematycznego na temat „Zrównoważonej turystyki i interpretacji dziedzictwa – rola społeczności lokalnych” w Cieszynie. Projekt w Polsce będzie realizowany wokół koncepcji Akademii Partnerstwa, poświęconej podnoszeniu umiejętności przywódczych działaczy CSO (Civil Society Organizations) na obszarach miejskich i wiejskich. Główne tematy szkoleń obejmują : mobilizację i zaangażowanie obywateli, lokalną demokrację, kwestie środowiskowe, lokalne dziedzictwo i tożsamość. Stosujemy różne metody, takie jak wzmacnianie zdolności przywódczych, wymiana dobrych praktyk, modeli i narzędzi (także międzynarodowych), wzmocnienie pozycji kobiet, współpraca międzypokoleniowa itp.

22 września 2020 r. odbyła się międzynarodowa inauguracja projektu w formie webinaru z udziałem przestawicieli wszystkich partnerów. Zapis video wydarzenia:

https://fb.watch/2CcV3Ra28I/

Prelegenci:

Veronika Móra (Hungary, moderator) / Ökotárs – Hungarian Environmental Partnership Foundation

Lucie Smolková (Czech Republic) / Nadace Partnerstvi – Czech Environmental Partnership Foundation

Stefánia Kapronczay (Hungary) / Hungarian Civil Liberties Union 

Peter Medved (Slovakia) / Ekopolis – Slovak Environmental Partnership Foundation

Gunnar Ekeløve-Slydal (Norway) / Norwegian Helsinki Committee 

Lubomira Kolcheva (Bulgaria) / Bulgarian Environmental Partnership Foundation 

Dominika Zaręba (Poland) / Partnership Fund 

Ivan Djuric (Serbia) / Youth Initiative for Human Rights 

Ionuț Sibian (Romania) / Civil Society Development Foundation 

Informacje o prelegentach

PARTNERZY PROJEKTU:
Ökotárs Alapítvány, Węgry
Nadace Partnerství, Republika Czeska
Nadácia Ekopolis, Słowacja
Fundusz Partnerstwa, Polska
YIHR Srbija, Serbia
Norwegian Helsinki Committee, Norwegia
Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile, Rumunia
Fundatia pentru Parteneriat – Polgár-Társ Alapítvány, Rumunia
Фондация ЕкоОбщност, Bułgaria
Hungarian Civil Liberties Union – HCLU, Węgry