Małopolska Ecotourism

 

 

Tło działań

Województwo Małopolskie jest regionem o wysokich walorach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych, które stanowią podstawę do zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w odniesieniu do słabiej rozwiniętych gospodarczo i infrastrukturalne obszarów wiejskich, w tym także małych i średnich miast. Małopolską wieś charakteryzuje duża różnorodność obszarów i krajobrazów wiejskich, dominacja zrównoważonego rolnictwa opartego o rodzinne gospodarstwa rolne, a co za tym idzie wysoka jakość żywności, produkty regionalne i bogate dziedzictwo kulinarne. To wszystko tworzy niewątpliwie ogromny kapitał i szanse dla rozwoju zrównoważonego regionu. Turystyka przyjazna dla środowiska, w tym ekoturystyka może być ważnym narzędziem pobudzania przedsiębiorczości społeczności lokalnych i rozwijania nowych innowacyjnych rynków pracy.

Wyzwanie polega na wykorzystaniu potencjału dziedzictwa regionalnego, w taki sposób, by z jednej strony polepszyć infrastrukturę, zdywersyfikować źródła dochodów, zwiększyć potencjał i zróżnicować rynek pracy, pobudzić przedsiębiorczość społeczności lokalnych, a z drugiej strony nie zatracić tożsamości i walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych, które decydują o unikalności i sile regionu. Chodzi tu zarówno o wartości środowiska przyrodniczego chronione w formie prawnej jak i rodzime wartości regionu, do których należą m.in.: zróżnicowany i dobrze zachowany krajobraz wiejski, rolnictwo, sadownictwo, winiarstwo, zielarstwo i pszczelarstwo oparte o rodzinne gospodarstwa rolne (w tym rolnictwo ekologiczne), przetwórstwo żywności wysokiej jakości i produkcja zdrowej żywności, produkty regionalne, dziedzictwo kulinarne, rzemiosło i rękodzieło oraz wartości niematerialne (tradycje, sztuka ludowa, lokalne imprezy kulturalne). Biorąc pod uwagę specyfikę i zasoby dziedzictwa Małopolski można pokusić się o stwierdzenie, że ekoturystyka może stać się swoistą marką regionu w Polsce i Europie.

Cele długofalowe projektu:

Cel nadrzędny: Ekoturystyka jako marka Małopolski w Polsce i Europie.

Wykorzystanie potencjału dziedzictwa regionalnego Małopolski w taki sposób, by:

1/ Turystyka zrównoważona stała się istotnym elementem lokalnego rynku pracy i pobudzała przedsiębiorczość społeczności lokalnych oraz wpłynęła na podniesienie jakości życia mieszkańców w zdrowym środowisku.
2/ Rozwój ekoturystyki przyczynił się do zachowania dla przyszłych pokoleń tożsamości i unikalności dziedzictwa miejsca – zasobów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych regionu. 

Działania realizowane w 2020 r.

PRZYGOTOWANIE DO DRUKU 5. FOLDERÓW Z EKOPAKIETAMI, DRUK I DYSTRYBUCJA

Ekopakiety opracowane w 2019 r. zostały wydrukowane formie kompletu 5. folderów, po jednym dla każdego subregionu: Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego, Małopolski Zachodniej, subregionu sądeckiego, podhalańskiego i tarnowskiego oraz rozdystrybuowane do 100 lokalizacji (kluczowych miejsc informacji w destynacjach ekoturystycznych, które zostały wybrane do ekopakietów, m.in. punkty informacji turystycznej, urzędy gmin i siedziby organizacji i przedsiębiorców objętych ekowiecieczkami.

 

OPRACOWANIE NOWYCH EKOWYCIECZEK

Opracowanie 10 nowych autorskich ekowycieczek w oparciu o przyrodę, krajobraz i dziedzictwo kulturowe Małopolski. Produkt ekoturystyczny należy rozumieć jako pakiet składników materialnych i niematerialnych, opartych na możliwościach spędzenia czasu w sposób zdrowy i aktywny w danej destynacji turystycznej, związanych z pewną nadrzędną ideą, wzbogacony infrastrukturą turystyczną przyjazną dla środowiska oraz wydarzeniami o charakterze edukacyjnym i poznawczym. Każda ekowycieczka ma zawierać m.in.: autorską nazwę, ikonkę tematyczną, opis wstępny, przebieg proponowanych tras mikrowycieczek w ramach danej ekowycieczki wraz z ich długością w kilometrach i przybliżonym czasem trwania, opis najważniejszych atrakcji na trasie, rodzaj trasy (piesza, rowerowa, itp.), najważniejsze atrakcje, wydarzenia lokalne/imprezy kulturalne, kulinarne, turystyczne, polecane produkty lokalne („Koniecznie musisz spróbować), rekomendacje dla grup użytkowników, fotografie ilustrujące klimat ekowycieczki, etc. W wybranych ekowycieczkach zostanie także uwzględniona oferta warsztatów edukacyjnych, a także ciekawostki i proponowane lektury na drogę oraz propozycje ciekawych filmów czy dostępnych aplikacji online dotyczących danej ekodestynacji. Ekowycieczki są przygotowane we współpracy z lokalnymi ekspertami w zakresie ekoturystyki oraz w konsultacji z Województwem Małopolskim. Dodatkowo opracowane zostaną ślady GPS wszystkich tras proponowanych w ramach ekowycieczek. Głównym ekspertem będzie autorka koncepcji pilotażowych ekowycieczek – Dominika Zaręba. Autorski projekt graficzny twworzy Diana Jabłońska. Autorem większości fotografii jest Kamil Sorocki.

PROMOCJA PROJEKTU

 

  • Przygotowane treści do 30 komunikatów mających na celu promocję małopolskiej oferty ekoturystycznej, w tym ekowycieczek, z przeznaczeniem do publikacji w kanałach Województwa Małopolskiego, w tym na stronie internetowej Województwa Małopolskiego www.malopolska.pl, w regionalnym portalu turystycznym visitmalopolska.pl, na stronie internetowej Programu EkoMałopolska www.ekomalopolska.pl oraz na fanpage’ach Małopolska, Visit Małopolska i Eko-Małopolska. Promocja zaplanowana jest na wiosnę 2021 r.