Małopolska Ekoturystyka

 

 

Tło działań

Województwo Małopolskie jest regionem o wysokich walorach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych, które stanowią podstawę do zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w odniesieniu do słabiej rozwiniętych gospodarczo i infrastrukturalne obszarów wiejskich, w tym także małych i średnich miast. Małopolską wieś charakteryzuje duża różnorodność obszarów i krajobrazów wiejskich, dominacja zrównoważonego rolnictwa opartego o rodzinne gospodarstwa rolne, a co za tym idzie wysoka jakość żywności, produkty regionalne i bogate dziedzictwo kulinarne. To wszystko tworzy niewątpliwie ogromny kapitał i szanse dla rozwoju zrównoważonego regionu. Turystyka przyjazna dla środowiska, w tym ekoturystyka może być ważnym narzędziem pobudzania przedsiębiorczości społeczności lokalnych i rozwijania nowych innowacyjnych rynków pracy.

 

Wyzwanie polega na wykorzystaniu potencjału dziedzictwa regionalnego, w taki sposób, by z jednej strony polepszyć infrastrukturę, zdywersyfikować źródła dochodów, zwiększyć potencjał i zróżnicować rynek pracy, pobudzić przedsiębiorczość społeczności lokalnych, a z drugiej strony nie zatracić tożsamości i walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych, które decydują o unikalności i sile regionu. Chodzi tu zarówno o wartości środowiska przyrodniczego chronione w formie prawnej jak i rodzime wartości regionu, do których należą m.in.: zróżnicowany i dobrze zachowany krajobraz wiejski, rolnictwo, sadownictwo, winiarstwo, zielarstwo i pszczelarstwo oparte o rodzinne gospodarstwa rolne (w tym rolnictwo ekologiczne), przetwórstwo żywności wysokiej jakości i produkcja zdrowej żywności, produkty regionalne, dziedzictwo kulinarne, rzemiosło i rękodzieło oraz wartości niematerialne (tradycje, sztuka ludowa, lokalne imprezy kulturalne). Biorąc pod uwagę specyfikę i zasoby dziedzictwa Małopolski można pokusić się o stwierdzenie, że ekoturystyka może stać się swoistą marką regionu w Polsce i Europie.

Cele długofalowe projektu:

Cel nadrzędny: Ekoturystyka jako marka Małopolski w Polsce i Europie.

Wykorzystanie potencjału dziedzictwa regionalnego Małopolski w taki sposób, by:

1/ Turystyka zrównoważona stała się istotnym elementem lokalnego rynku pracy i pobudzała przedsiębiorczość społeczności lokalnych oraz wpłynęła na podniesienie jakości życia mieszkańców w zdrowym środowisku.
2/ Rozwój ekoturystyki przyczynił się do zachowania dla przyszłych pokoleń tożsamości i unikalności dziedzictwa miejsca – zasobów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych regionu. 

Działania zrealizowane w 2019 r.

1/ Inwentaryzacja zasobów ekoturystycznych w 5 subregionach Małopolski i wybór pilotażowych destynacji ekoturystycznych.

2/ Opracowanie 5 pakietów ekoturystycznych w pilotażowych destynacjach ekoturystycznych

  • Opracowanie 5 ekopakietów w każdym z 5 subregionów, składających się z ekowycieczek propozycje ekowycieczek po Małopolsce, które stworzyła Dominika Zaręba wraz z zespołem ekspertów. Autorski projekt graficzny wykonała Diana Jabłońska. Autorem większości fotografii jest Kamil Sorocki.
  • Stworzenie mapek online mikrowycieczek w ramach pakietów ze śladami GPS – pod linkiem: www.traseo.pl/malopolska-ekoturystyka.

3/ Przygotowanie i przeprowadzenie 5. eksperckich szkoleń ekoturystycznych, po jednym w każdym subregionie

18.10.2019 – Stary Sącz, Biblioteka w Starym Sączu z udziałem 2 partnerów merytoryczno-organizacyjnych : Gmina Stary Sącz i Towarzystwo z Beskidu Niskiego. W szkoleniu wzięło udział 35 osób, prelegenci przedstawili 5 prezentacji. Miała miejsce degustacja produktów lokalnych przygotowanych przez Starosądeckie Koło Gospodyń Miejskich, zob. https://www.funduszpartnerstwa.pl/wp-content/uploads/2019/09/Ekoturystyka_Stary-Sącz_A4_digital-1.pdf.

25.10.2019 – Lanckorona, GOK w Lanckoronie, partnerzy merytoryczno-organizacyjni: Gmina Lanckorona, Stowarzyszenie Dolina Karpia, Spółdzielnia Smaki Gościńca. W szkoleniu wzięło udział 63 osoby. Prelegenci przedstawili 6 prezentacji. Miała miejsce degustacja produktów lokalnych przygotowanych przez Spółdzielnię Socjalną “Smaki Gościńca”, zob: www.funduszpartnerstwa.pl/wp-content/uploads/2019/10/Ekoturystyka_Lanckorona_A4_digital-1.pdf

8.11.2019 – Tarnów, Tarnowskie Centrum Informacji, partnerzy merytoryczno-organizacyjni: Tarnowskie Centrum Informacji, Tarnowska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie grupa ODROLNIKA. W szkoleniu wzięło udział 36 osób. Prelegenci przedstawili 6 prezentacji. Miała miejsce degustacja produktów lokalnych przygotowanych przez Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej, zob: www.funduszpartnerstwa.pl/wp-content/uploads/2019/10/Ekoturystyka_Tarnów.pdf

12.11.2019 – Stryszawa, Beskidzkie Centrum Zabawki Drewnianej, partnerzy merytoryczno-organizacyjni, GOK Stryszawa, Muzeum Orawski Park Etnograficzny Zubrzyca Górna, Szlak Kultury Wołoskiej. W szkoleniu wzięły udział 44 osoby. Prelegenci przedstawili 6 prezentacji. Miała miejsce degustacja produktów lokalnych przygotowanych przez gospodarstwo agroturystyczne “Przytulia” ze Stryszawy, zob. www.funduszpartnerstwa.pl/wp-content/uploads/2019/10/Ekoturystyka_Stryszawa_digital.pdf

15.11.2019 – Klub Kultury Zakole, partnerzy merytoryczno-organizacyjni: Fundacja EcoTravel, Małopolska ToGo, Klub Zakole. W szkoleniu wzięło udział 37 osób. Prelegenci przedstawili 7 prezentacji. Miała miejsce degustacja produktów lokalnych przygotowanych przez firmę VERANO z Nowej Huty.; zob: www.funduszpartnerstwa.pl/wp-content/uploads/2019/11/Ekoturystyka_Kraków_digital.pdf

4/ Przygotowanie zakładki tematycznej o ekoturystyce/turystyczne zrównoważonej: