18-19 października 2022 r. w Pradze odbyła się konferencja pt. “Strategic partnerships for building a democratic society in Europe” / „Strategiczne partnerstwa na rzecz budowy demokratycznego społeczeństwa w Europie” zorganizowana przez czeską Fundację Nadace Partnerství, partnera projektu Reclaim Our Civic Space oraz czeskie organizacje pozarządowe Glopolis i Spiralis. Jej głównym celem było przekonanie decydentów, że kwestia społeczeństwa obywatelskiego musi znaleźć się w agendzie Komisji Europejskiej na przyszły rok. Wydarzeniem towarzyszącym konferencji były uroczyste obchody 30.lecia sieci Environmental Partnership (EPA) w rezydencji Ambasadora USA w Pradze.Environmental Partnership Association jest stowarzyszeniem sześciu fundacji wspierających rozwój lokalny i organizacje społeczne w Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Rumunii i Bułgarii , a jego członkiem jest Fundusz Partnerstwa.  

Rezultatem konferencji jest raport, dostępny do przeczytania

Strategic Partnership for Building a Democratic Society in Europe

Projekt „Odzyskaj naszą wspólną przestrzeń obywatelską!” został powołany do życia, aby przeciwstawić się trendom upadania demokracji w ostatnich latach i stworzyć kwitnącą przestrzeń obywatelską w całej Europie. Pomaga wzmacniać społeczności aktywnych obywateli i uczestniczyć im w sprawach publicznych. Buduje potencjał organizacji społecznych i tworzy transgraniczne sieci współpracy.

Jednak przeciwdziałanie kurczącej się przestrzeni obywatelskiej wymaga systematycznego podejścia i uważamy, że głos społeczeństwa obywatelskiego musi dotrzeć do poziomu europejskiego. Dlatego pojechaliśmy z naszymi partnerami do Pragi, aby przedstawić czeskiej prezydencji UE oraz przedstawicielom instytucji europejskich nasz pomysł kompleksowej Europejskiej Strategii na rzecz Społeczeństwa Obywatelskiego. 

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego wzmacniają demokrację, chronią prawa człowieka i wspierają grupy znajdujące się w trudnej sytuacji. Są naturalnymi sojusznikami instytucji UE, a instytucje europejskie powinny chronić wartość, jaką reprezentuje społeczeństwo obywatelskie. 

Polskę reprezentowali: Jacek Michałowski, Ambasador Akademii Partnerstwa oraz Maia Mazurkiewicz z Alliance4Europe. 

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego (CSO) odgrywają zasadniczą rolę w utrzymaniu wartości demokratycznych UE i przyczyniają się do realizacji jej polityk; od zmniejszania nierówności, poprzez ochronę wolności i praw człowieka, po ochronę środowiska.

Wierzymy, że aby skutecznie bronić demokracji i praworządności, społeczeństwo obywatelskie powinno stać się chronioną wartością europejską i jej odrębnym zasobem. Sposobem na osiągnięcie tego celu jest przyjęcie europejskiej strategii lub polityki społeczeństwa obywatelskiego (np. w formie komunikatu Komisji), która uznaje znaczenie i rolę, jaką organizacje społeczeństwa obywatelskiego odgrywają w podtrzymywaniu i promowaniu wartości europejskich.

Propozycja Europejskiej Strategii Społeczeństwa Obywatelskiego:

https://civilspace.eu/en/the-need-for-a-comprehensive-european-civil-society-strategy

***

Projekt “Odzyskajmy naszą obywatelską przestrzeń! / Reclaim our Civic Space” opiera się na poszerzaniu inicjatyw oddolnych i elektoratu społeczeństwa obywatelskiego poprzez szkolenia i mobilizowanie grup i ruchów aktywistycznych, ułatwianie współpracy transgranicznej i tworzenie sieci kontaktów oraz łączenie tych działań z poziomem europejskim poprzez wspólne opracowywanie zarysu kompleksowej europejskiej polityki w obszarze społeczeństwa obywatelskiego. 

Projekt „Odzyskajmy naszą obywatelską przestrzeń!” korzysta z dotacji w wysokości 1,8 mln EUR ze środków EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.

#NIW #PROO

 ———

Rozwój instytucjonalny Funduszu Partnerstwa jest dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030